FFMPEG DIRECT ADMIN – SHELL EXEC

Please check following step:

  1. Turn on SSH for user
  2. Remove SHELL_EXEC from disable_functions of Php.ini
  3. Check folder permision
  4. Open Base dir turn off
  5. Safe mode Off

Turn on SSH like this

Turn off Base Dir like this

Đặng Ngọc Bình

Đặng Ngọc Bình trước đây là người chia sẻ WordPress, giờ là lập trình viên phát triển plugin WordPress, và sắp tới dạy lập trình WordPress Kết nối Facebook với Bình

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo
Gọi ngay