FFMPEG DIRECT ADMIN – SHELL EXEC

Please check following step:

  1. Turn on SSH for user
  2. Remove SHELL_EXEC from disable_functions of Php.ini
  3. Check folder permision
  4. Open Base dir turn off
  5. Safe mode Off

Turn on SSH like this

Turn off Base Dir like this

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *