WP Rest API: Access-control-allow-origin cannot contain more than one origin

Wp Rest API modify header access-control-allow-origin by default. So if you change nginx config. It will make you crazy to debug.

Very simple

Just install this plugin: https://github.com/ahmadawais/WP-REST-Allow-All-CORS

Thank God you are here!

Đặng Ngọc Bình

Đặng Ngọc Bình trước đây là người chia sẻ WordPress, giờ là lập trình viên phát triển plugin WordPress, và sắp tới dạy lập trình WordPress Kết nối Facebook với Bình

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo
Gọi ngay