WP Rest API: Access-control-allow-origin cannot contain more than one origin

Wp Rest API modify header access-control-allow-origin by default. So if you change nginx config. It will make you crazy to debug.

Very simple

Just install this plugin: https://github.com/ahmadawais/WP-REST-Allow-All-CORS

Thank God you are here!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *