Đặng Ngọc Bình

Đặng Ngọc Bình

Đặng Ngọc Bình trước đây là người chia sẻ WordPress, giờ là lập trình viên phát triển plugin WordPress, và sắp tới dạy lập trình WordPress Kết nối Facebook với Bình

Nhận Viết Plugin WordPress

Chào bạn, có phải bạn đang cần tìm một người nhận viết plugin WordPress theo yêu cầu? Nếu trên thị trường không có plugin đáp ứng đúng nhu cầu của bạn? Nếu các plugin thiếu tính năng, bạn cần bổ…